Som una escola pública, catalana i laica

Coneix l’escola

Una de les característiques essencials de l’IE Projecte és que, en ser una escola d’una sola línia, permet una sèrie de dinàmiques i relacions entre els membres de la comunitat educativa que ens semblen molt valuoses.

Institut Escola Projecte
El nostre projecte
educatiu

El nostre projecte educatiu és ambiciós i reflecteix les nostres il·lusions i els nostres objectius professionals compartits. Per això es tracta d’un document de consens elaborat per tot el personal docent del centre, en el qual també es mostren les aportacions de les famílies.

Destaquem, com a elements clau, el fet de potenciar i desvetllar l’estil propi d’aprenentatge de cada alumne/a. Això només es pot aconseguir des de l’acompanyament, a través d’una educació personalitzada.

Enfoquem els nostres esforços en potenciar al màxim les capacitats i interessos de cada nen i nena, i posem sempre l’alumnat en el centre. I, amb aquesta finalitat, compartim amb les famílies el compromís de col·laborar plegats en l’educació dels seus fills i filles, el nostre alumnat.

La nostra il·lusió és poder fer la feina que més ens agrada amb el màxim de coordinació i treball compartit possible.

El nostre projecte pedagògic es basa en desvetllar i potenciar en cada alumne/a estils d’aprenentatge, capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, individualment i socialment, en un món plural i canviant.

El nostre model educatiu garanteix l’atenció personalitzada en el seguiment del procés de creixement i aprenentatge de cada un dels nostres alumnes, tot procurant assolir el millor rendiment tant de l’alumnat que pot presentar dificultats en els aprenentatges com del que en pot assolir nivells superiors.

En aquest procés comptem amb la col·laboració de les famílies del nostre alumnat, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant.

Reptes pedagògics

Els nostres reptes pedagògics estan dirigits a mobilitzar l’alumnat perquè assoleixi els aprenentatges necessaris per ser competents a l’hora de construir la pròpia identitat, comunicar i expressar, crear i compartir coneixement i conviure en un món plural.

Identitat pròpia

Identitat pròpia per a poder tenir criteri propi, cura de si mateix/a i responsabilitat vers els altres. Comunicar i expressar utilitzant les diferents formes d’expressió i llenguatges a partir de l’expressió oral, escrita i gestual tot incorporant la imaginació i la creativitat. Crear i compartir coneixement a partir del desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge i de la construcció de coneixement. I conviure en un món plural formant persones sensibles i respectuoses respecte de la diferència i, alhora, crítiques i proactives envers la desigualtat.

L’entorn escolar

L’entorn escolar és un escenari fonamental del creixement i desenvolupament dels nens i nenes i dels nois i noies. Volem que en aquest escenari sentin el nostre reconeixement i valoració, que s’hi trobin amb prou seguretat per tal d’esperonar les seves capacitats i promoure la seva autonomia, tot exigint-los l’esforç i responsabilitat que puguin assumir en cada moment.

Institut Escola Projecte

La nostra
història

El Centre Educatiu Projecte es funda l’any 1980 com a una iniciativa innovadora fruit de l’elaboració d’un “projecte” d’escola. Un dels elements que defineixen la voluntat inclusiva de l’escola és la integració de nens i nois afectats d’hemofília.

Projecte és la suma de voluntats decidides a protagonitzar una millora en la qualitat de l’educació des d’una perspectiva àmplia, acollidora, col·laborativa i professional. És per això que l’escola ha crescut gràcies al suport de mestres i professorat, personal del centre i famílies que han confiat en nosaltres al llarg d’aquests anys. També hem tingut el suport de la Fundació Herminio Tudela, que ha emparat iniciatives d’innovació i ha apostat per la renovació i millora educativa.

Aquest esforç compartit i col·lectiu ens permet dir que som el resultat d’una suma que ens ha enriquit i ens ha fet mantenir l’exigència per tal de millorar i avançar.

L’Escola Projecte va ser fundada l’any 1980 pel pedagog Hermini Tudela i Capo (1951-1988), juntament amb Miquel Martínez i Martín, Marta Blancafort i Costas i Anna Molas i Marcellés. Va néixer amb la voluntat d’integrar nens i nois afectats d’hemofília en una escolaritat ordinària, tot atenent les necessitats específiques d’aquest alumnat, però alhora compartint la dinàmica escolar amb altres alumnes no hemofílics. Actualment seguim mantenint aquesta iniciativa, malgrat que el nombre d’alumnes afectats ha disminuït molt gràcies als avenços mèdics dels darrers anys, que han permès que la majoria d’alumnes afectats d’hemofília es puguin escolaritzar gairebé en tots els centres.

Projecte fou possible gràcies a la Fundació Hermini Tudela, que va emparar la seva creació i col·laborà en el seu sosteniment econòmic, a mestres i professorat i al personal que va començar a l’escola, i als pares i mares que varen confiar en l’ideari pedagògic del centre.

Institut Escola Projecte. Història i actualitat

La incorporació de l’escola Projecte donarà resposta a la necessitat de places públiques en el districte amb menys pes de centres públics de la ciutat, ampliant l’oferta pública amb 340 places més de P3 a 4t d’ESO i revertint així en el dèficit històric de places.

El centre que estava gestionat per la Fundació Projecte i la Fundació Herminio Tudela, té 1 línia  entre educació infantil de 2n cicle, primària i secundària obligatòria. La plantilla que forma part en l’actualitat del centre, un total de 30 persones entre personal docent i personal d’administració i serveis (PAS) que ha passat a formar part de la xarxa pública. Des del Consorci d’Educació s’han realitzat tota  una sèrie d’actuacions d’obres de reforma i millora.

La voluntat conjunta de l’escola i del Consorci d’Educació és la continuïtat en la trajectòria que s’ha seguit fins ara. 

La Fundació Herminio Tudela es va constituir l’any 1979 per iniciativa de l’Hermini Tudela i Capo i la seva família, amb el propòsit principal de contribuir a millorar la qualitat de vida de la infància i l’adolescència afectada d’hemofília, especialment pel que fa a la seva escolarització i educació. També es va proposar, com a fi fundacional, promoure estudis en l’àmbit educatiu i de la infància i activitats de formació adreçades als professionals de l’educació.

La família Tudela i Capo va patir l’hemofília i les seves conseqüències. Volien aportar amb el seu esforç i recursos, mitjançant la creació d’una escola, un espai que fos òptim per a l’escolarització i l’atenció mèdica de la infància afectada d’hemofília a Barcelona. Volien, així, evitar els llargs períodes que aquests infants s’estaven a casa sense anar a escola i les conseqüències que aquest fet comportava per a ells i les seves famílies.

La Fundació Herminio Tudela va reunir els recursos necessaris per tal de constituir l’escola i va fer les gestions que van permetre la seva autorització per part de la Generalitat de Catalunya; al principi va ser una escola subvencionada i, posteriorment, concertada. A més de la família Tudela i Capo, van formar part del patronat el Dr. Lluis Folch i Camarasa, metge, psiquiatra infantil i professor de la Universitat de Barcelona, i el Dr. Alexandre Sanvisens i Marfull, catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Després de la mort de l’Hermini Tudela i Capo, titular i fundador de l’escola l’any 1980, la Fundació Projecte es va constituir l’any 1988 per assumir la titularitat de l’escola, amb l’empara de la Fundació Herminio Tudela. L’activitat de la Fundació Projecte és l’exercici de la titularitat de l’Escola Projecte.

Institut Escola Projecte

AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes és un dels elements bàsics de l’escola. Participa de forma coordinada amb l’Equip Directiu i a través de la seva representació al Consell Escolar. Fomenta iniciatives participatives i també organitza les activitats extraescolars. L’AFA desenvolupa, conjuntament amb l’escola, activitats de formació adreçades a les famílies.

Aquestes són, entre d’altres, algunes de les tasques que desenvolupem. I per desenvolupar-les és imprescindible l’ajut de totes les famílies de l’escola, des de l’aportació d’una simple idea fins a la participació activa en la junta de l’AFA. La participació de les famílies en la dinàmica del l’escola és cabdal per al bon funcionament del centre i aquest és el nostre compromís compartit. Però aquest compromís s’ha de plasmar en actuacions concretes. Estem convençuts que totes i tots teniu idees i propostes de com podem millorar l’escola dels nostres fills i filles per fer-los encara millors persones. Feu-nos arribar aquestes idees i propostes i, si realment ens voleu ajudar a fer-les realitat, dediqueu una petita part del vostre temps a col·laborar amb l’AFA per dur-les a terme. Com a pares i mares de l’escola, totes i tots junts podem arribar allà on no podem arribar per separat.