L’objectiu principal de l’etapa d’educació primària és que els nens i nenes siguin capaços d’utilitzar:

En aquestes edats s’inicia l’automatització de la lectura i l’escriptura i de la matemàtica com a eines d’aprenentatge bàsiques, es promouen a partir de l’evolució i la maduració de l’alumnat aspectes com la comprensió de l’entorn i de les situacions en què es troben, la reflexió, la presa de decisions i l’aplicació dels propis recursos.

A Projecte potenciem la confiança del nostre alumnat i els impliquem en el seu propi procés d’aprenentatge. Volem que cada alumne/a, en la mesura de les seves capacitats i aptituds, tingui una actitud activa envers la seva evolució i sàpiga mobilitzar els recursos personals i cognitius per aconseguir les fites marcades. Aprenem participant.