L’objectiu principal de l’etapa d’educació primària és que els nens i nenes siguin capaços d’utilitzar:

L'Educació Primària a l'Institut Escola Projecte

A Educació Primària, els nens i nenes adquireixen les competències i eines necessàries per entendre, interactuar i interpretar el món en què viuen. És l’etapa en la qual s’assenten les bases i els coneixements que els permetran seguir els estudis amb garanties i seguir desenvolupant-se a nivell personal, intel·lectual i emocional.

Potenciem la confiança del nostre alumnat en les pròpies capacitats i els impliquem en el dia a dia de l’escola. Per això, el treball en emocions i valors segueix sent fonamental. Personalitzem l’aprenentatge perquè cada alumne/a pugui avançar al seu ritme.

Seguim en la línia d’infantil, treballant metodologies innovadores i diferents projectes. Potenciem la creativitat, l’esperit crític, els idiomes, les noves tecnologies, l’expressió oral i escrita, l’autonomia i l’autoconeixement, treballant de manera globalitzada i col·laborativa.

En aquestes edats s’inicia l’automatització de la lectura i l’escriptura i de la matemàtica com a eines d’aprenentatge bàsiques, es promouen a partir de l’evolució i la maduració de l’alumnat aspectes com la comprensió de l’entorn i de les situacions en què es troben, la reflexió, la presa de decisions i l’aplicació dels propis recursos.

A Projecte potenciem la confiança del nostre alumnat i els impliquem en el seu propi procés d’aprenentatge. Volem que cada alumne/a, en la mesura de les seves capacitats i aptituds, tingui una actitud activa envers la seva evolució i sàpiga mobilitzar els recursos personals i cognitius per aconseguir les fites marcades. Aprenem participant.