L'objectiu principal de l'etapa d'educació infantil és que els nens i nenes siguin protagonistes del seu aprenentatge des del primer moment tot fomentant:

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El joc serà el mitjà essencial i necessari per al bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.

A Projecte utilitzem diferents línies de treball amb un enfocament global i transversal: educació emocional compartida, aprenentatge col·laboratiu, desenvolupament de projectes propis, aprenentatge basat en reptes, aprenentatge internivells en els ambients o aprenentatge compartit i adequat als diferents ritmes en els racons.